Quality & Service

Serving our customers with the best quality and good service.

Image not loaded

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Deviation Media Solutions, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Deviation Media Solutions.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling door de opdrachtgever op de website van Deviation Media Solutions en aanvaarding van de bestelling door Deviation Media Solutions. De aanvaarding door Deviation Media Solutions geschiedt door toezending van een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

Tenzij anders vermeld, zijn de door Deviation Media Solutions opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W. en omzetbelasting, franco huis opdrachtgever. Deviation Media Solutions is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Deviation Media Solutions aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is Deviation Media Solutions gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Termijnen

Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Deviation Media Solutions aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever Deviation Media Solutions schriftelijk aan te manen, waarbij aan Deviation Media Solutions alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Deviation Media Solutions overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,00. Deviation Media Solutions zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan Deviation Media Solutions ter beschikking worden gesteld. iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Deviation Media Solutions, zal opdrachtgever Deviation Media Solutions hiervan vrijwaren. Deviation Media Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie. Deviation Media Solutions zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Deviation Media Solutions niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de electriciteitsvoorziening aan Deviation Media Solutions.

Artikel 7. Privacy

Deviation Media Solutions onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Deviation Media Solutions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Forumkeuze en toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Deviation Media Solutions en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Deviation Media Solutions gedane offertes en met Deviation Media Solutions gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Maastricht, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Deviation Media Solutions.

II WEBDESIGN

Artikel 1. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een website

Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van haar materiaal. De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan Deviation Media Solutions en zal . indien dit leidt tot vertraging of extra kosten . Deviation Media Solutions opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.

Artikel 2. Meer en minderwerk

Indien Deviation Media Solutions van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van deze overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.

Artikel 3. Acceptatie

De website wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan opdrachtgever aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal de website door de opdrachtgever worden getest. De acceptatieperiode bestaat uit: een testperiode, waarin opdrachtgever de website zal testen; gevolgd door een herstelperiode waarin Deviation Media Solutions eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door een testperiode, waarin opdrachtgever de website opnieuw zal testen. Partijen zullen overleggen omtrent door opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. Deviation Media Solutions zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen. De website wordt geacht door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als opdrachtgever dit schriftelijk aan Deviation Media Solutions heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden. Indien opdrachtgever vóór het moment van acceptatie de website gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt . in afwijking van Artikel 5.4 . de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).

Artikel 4. Auteursrecht en gebruiksrechten website

Deviation Media Solutions en opdrachtgever doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de Deviation Media Solutions gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van de website. Het is opdrachtgever . behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deviation Media Solutions . niet toegestaan de website aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Deviation Media Solutions zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren. Het is Deviation Media Solutions toegestaan de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Deviation Media Solutions zal toestemming van opdrachtgever behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.

III HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE

Artikel 1. Onderwerp

Deviation Media Solutions biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan: Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina.s. Deviation Media Solutions stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden; Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van Deviation Media Solutions met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet; Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is; Het leveren van gebruiksondersteuning.

Artikel 2. Domeinnaamregistratie

Deviation Media Solutions zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN). Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal Deviation Media Solutions alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider, mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Voor opzegging van een domeinnaam geldt een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Artikel 3. Verplichtingen afnemer

Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van Deviation Media Solutions geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer: de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen; geen porno openbaar maken of verspreiden; geen informatie met een racistische inhoud verspreiden; geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden; geen informatie met een erotische inhoud verspreiden; niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen; niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is; niet via computersystemen van Deviation Media Solutions ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail; niet via computersystemen van afnemer of derden ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail, met daarin verwijzingen van welke aard dan ook naar een bij Deviation Media Solutions gehost domein; geen virussen verspreiden; niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Deviation Media Solutions wordt verhinderd of kan worden verhinderd; ervoor zorgdragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden. Indien afnemer, naar het oordeel van Deviation Media Solutions, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Deviation Media Solutions, is Deviation Media Solutions gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat Deviation Media Solutions tot enige schadevergoeding gehouden is. Het is afnemer toegestaan de diensten van Deviation Media Solutions ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Deviation Media Solutions en afnemer. Indien Deviation Media Solutions onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is Deviation Media Solutions gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Deviation Media Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan Deviation Media Solutions worden vestrekt.